banner image

Catering Service

Algemene Voorwaarden Catering Service B.V.

Wij zijn FrietHoes Catering Service B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76417395 (“FrietHoes”). Wij verzorgen catering op zowel zakelijke evenementen als op festivals, met ons eigen product: dagverse, ambachtelijk bereide en onbehandelde friet.

1           DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Friethoes die zien op het leveren of verrichten van Diensten door FrietHoes.
 • Friethoes: Dat zijn wij. Zie de inleiding.
 • Diensten: De cateringdiensten die FrietHoes aanbiedt, zoals het cateren van zakelijke evenementen en het cateren van festivals.
 • Offerte: Een aanbod of voorstel van FrietHoes tot het leveren van een bepaalde Dienst of bepaalde Diensten.
 • Opdracht: De opdracht van Opdrachtgever aan FrietHoes tot het leveren van een bepaalde Dienst of bepaalde Diensten.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die, vanuit zijn of haar beroep of bedrijf, bij FrietHoes een opdracht plaatst voor het leveren van een bepaalde Dienst of bepaalde Diensten.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen FrietHoes en Opdrachtgever die ziet op het verlenen van Diensten door FrietHoes aan Opdrachtgever.
 • Partij(en): FrietHoes en/of Opdrachtgever.
 • Product(en): De producten die FrietHoes als onderdeel van haar Diensten levert aan Opdrachtgever, te weten dagverse, ambachtelijk bereide en onbehandelde friet.

2           TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, Offertes, de Overeenkomst, Opdrachten, de (levering van) Diensten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever.
 • Als Opdrachtgever zelf algemene voorwaarden gebruikt, zijn deze niet van toepassing op Offertes, de Overeenkomst, Opdrachten, de (levering van) Diensten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever. FrietHoes kan schriftelijk akkoord gaan met het toepassen van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden.
 • Als in de Overeenkomst afspraken staan die afwijken van de Algemene Voorwaarden of van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden waarmee FrietHoes schriftelijk akkoord is gegaan, dan gaan die afwijkende afspraken voor.
 • FrietHoes mag de Algemene Voorwaarden wijzigen. Als Friethoes de Algemene Voorwaarden wijzigt, dan gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de ingangsdatum voor alle toekomstige Opdrachten, Offertes en Overeenkomsten.
 • Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig is, blijven de overige bepalingen wel volledig gelden. De niet-geldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die wel geldig is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-geldige bepaling.

3           DE OVEREENKOMST TUSSEN FRIETHOES EN OPDRACHTGEVER

 • FrietHoes levert Diensten aan Opdrachtgever op basis van een of meer Overeenkomsten.
 • De Overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden. In de opdrachtbevestiging kunnen afspraken zijn opgenomen over de duur, de tarieven en betaalvoorwaarden.
 • Elke Offerte is geheel vrijblijvend. Dit geldt ook als een termijn voor aanvaarding is genoemd in de Offerte. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is genoemd in de Offerte, vervalt de Offerte binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van de betreffende Offerte.
 • FrietHoes is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van een Offerte. Ook is FrietHoes niet gebonden aan een gedeeltelijke aanvaarding van een Offerte door Opdrachtgever.
 • Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  • FrietHoes de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour ontvangt; of, als dit eerder is
  • FrietHoes met de uitvoering van de Overeenkomst begint op verzoek van Opdrachtgever.

 4           TARIEVEN

 • Alle door FrietHoes gehanteerde tarieven zijn in euro en exclusief eventuele bestaande of toekomstige belastingen, tarieven, heffingen, rechten, aanslagen of andere kosten die van toepassing zijn op de Diensten.
 • Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, bijvoorbeeld door middel van een vast tarief, is FrietHoes ten allen tijde gerechtigd om de door haar gehanteerde tarieven eenzijdig te wijzigen. Als FrietHoes de tarieven wijzigt, dan gelden de gewijzigde tarieven vanaf de ingangsdatum voor alle toekomstige Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten.

5           VERPLICHTINGEN VAN FRIETHOES

 • Alle Diensten worden door FrietHoes verleend en verricht op basis van een inspanningsverplichting.
 • FrietHoes voert de Diensten uit in overeenstemming met de Overeenkomst en met de expertise en het vakmanschap welke past bij de branche.
 • FrietHoes draagt ervoor zorg dat zij, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, kan beschikken over gekwalificeerd en ervaren personeel.

6           VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

 • FrietHoes vertrouwt erop en gaat ervanuit dat alle informatie die Opdrachtgever FrietHoes ten behoeve van de Overeenkomst verstrekt of aanlevert, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) informatie omtrent (verwachte) bezoekersaantallen, beschikbare faciliteiten, en -indien van toepassing- de aanwezigheid van concurrerende bedrijven, juist en volledig is.
 • Opdrachtgever garandeert dat de ruimte of locatie waar FrietHoes haar werkzaamheden verricht voldoet aan de daaraan gestelde eisen, waaronder maar niet beperkt tot veiligheidseisen, en dat FrietHoes kosteloos gebruik kan maken van noodzakelijke faciliteiten (waaronder maar niet beperkt tot toiletfaciliteiten).
 • Tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert Opdrachtgever dat FrietHoes in de ruimte of op de locatie waar FrietHoes haar werkzaamheden verricht, de beschikking heeft over de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke.
 • Partijen kunnen in de Overeenkomst nadere afspraken opnemen over de voorwaarden waaraan de ruimte of de locatie waarop of van waaruit FrietHoes de Diensten op grond van de Overeenkomst zal gaan verlenen, dient te voldoen; of welke faciliteiten Opdrachtgever zal verzorgen.

7           EIGENDOM NON-CONSUMPTIEVE GOEDEREN

 • Bij de uitvoering van de Overeenkomst maakt FrietHoes gebruik van diverse non-consumptieve goederen, waaronder maar niet beperkt tot een foodtruck en kartonnen servies (de “Goederen”).
 • Alle door FrietHoes in de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte Goederen blijven haar eigendom. Indien Goederen achterblijven op de locatie waar FrietHoes de Overeenkomst (de Diensten) uitvoert, dient Opdrachtgever FrietHoes hierover onverwijld te informeren. Op verzoek daartoe van FrietHoes, dient Opdrachtgever FrietHoes in de gelegenheid te stellen de Goederen op te halen, of dient Opdrachtgever de Goederen ongefrankeerd aan FrietHoes te retourneren.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan door FrietHoes in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte Goederen, voor zover die schade is veroorzaakt door (personeelsleden en/of opdrachtnemers en/of medewerkers van) Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan gehouden om de beschadigde Goederen tegen kostprijs te vervangen of te herstellen, zulks ter beoordeling van FrietHoes.

8           BETALING | BETAALTERMIJNEN

 • Tenzij Partijen schriftelijk een andere wijze van betaling en/of facturering overeenkomen, stuurt FrietHoes Opdrachtgever achteraf een factuur voor de verrichte Diensten. Tenzij anders afgesproken tussen Partijen, worden alle facturen per e-mail verstuurd naar een door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 • FrietHoes is ten allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen.
 • Opdrachtgever moet elke factuur van FrietHoes binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum betalen. De betaaltermijn van veertien (14) kalenderdagen is ook van toepassing als Partijen een andere wijze van betaling overeenkomen.
 • Als Opdrachtgever een klacht heeft over een factuur van FrietHoes, moet Opdrachtgever dit binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Friethoes melden.
 • Als de betalingstermijn is verstreken en de factuur nog niet door Opdrachtgever is betaald, en Opdrachtgever ook niet heeft geklaagd over die factuur, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan aan FrietHoes de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 • Als FrietHoes kosten maakt voor de invordering en inning van de niet op tijd van Opdrachtgever ontvangen betalingen, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen die kosten voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,=) per onbetaalde factuur.
 • FrietHoes mag van Opdrachtgever altijd zekerheidsstelling verlangen voor alles wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst verschuldigd zal zijn aan FrietHoes.
 • Opdrachtgever mag een factuur niet verrekenen of (gedeeltelijk) inhouden. Het recht van Opdrachtgever om betaling van een factuur op te schorten, is beperkt tot het deel van de factuur dat Opdrachtgever te goeder trouw heeft betwist binnen de betalingstermijn.
 • Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan FrietHoes te verrekenen met een eventuele vordering op FrietHoes.

9           GEHEIMHOUDING

 • Vertrouwelijke of niet-openbare gegevens of informatie van FrietHoes of informatie betreffende aangelegenheden of bedrijfsactiviteiten van FrietHoes of haar gelieerde ondernemingen en door of namens FrietHoes aan Opdrachtgever worden meegedeeld, waaronder maar niet beperkt tot prijsafspraken, mogen door Opdrachtgever alleen worden gebruikt: (i) in het kader van diens betrekkingen met FrietHoes of haar dochterondernemingen, of (ii) in een geschillenbeslechtingsprocedure, voor de bevoegde bemiddelaar, rechter of het bevoegde arbitragegerecht voor zover dit noodzakelijk is om diens rechten ingevolge de Overeenkomst af te dwingen. Elk ander gebruik van dergelijke vertrouwelijke of niet-openbare gegevens is uitdrukkelijk verboden.

10        INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Door FrietHoes aan Opdrachtgever verkochte en geleverde Diensten kunnen technologie bevatten waarop FrietHoes’ intellectuele eigendomsrechten rusten in de breedste zin van het woord. Het bepaalde in de Overeenkomst kan niet worden uitgelegd als verkoop van dergelijke technologie en/of dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever en/of enigerlei vorm van licentieverlening op dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever anders dan voor het gebruik en de (weder) verkoop van dergelijke Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich om geen enkel Diensten direct of indirect te zullen nabouwen, reproduceren of vertalen en niet te zullen proberen om in of in verband met de Diensten gebruikte handelsgeheimen of knowhow te achterhalen.

11        BEPERKTE GARANTIES | VOEDSELVEILIGHEID

 • FrietHoes garandeert dat de Producten die zij aan Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst als onderdeel van haar Diensten verkoopt of verstrekt in overeenstemming zullen zijn met de Overeenkomst, de daarin vermelde specificaties, en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • Ten aanzien van door FrietHoes of aan haar gelieerde ondernemingen vervaardigde Producten verleent FrietHoes Opdrachtgever een garantie overeenkomstig de geldende garantieverklaring, welke garantieverklaring door Friethoes aan Opdrachtgever zal worden verstrekt en welke garantieverklaring periodiek door FrietHoes kan worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging zal gelden voor alle op de ingangsdatum van de wijziging nog niet door FrietHoes aanvaarde Bestellingen.
 • Behalve voor zover in de Overeenkomst en/of de toepasselijke garantiebepalingen anders is vermeld, wijst FrietHoes elke garantie van enigerlei aard met betrekking tot een Product uitdrukkelijk van de hand.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ertoe de dwingendrechtelijke verplichtingen van FrietHoes waar het gaat om de voedselveiligheid van de Producten, in het bijzonder de dwingendrechtelijke verplichtingen van FrietHoes op grond van de Warenwet, te beperken of uit te sluiten.
 • Iedere garantie van FrietHoes ten aanzien van de voedselveiligheid van Producten vervalt op het moment dat de Producten buiten de koeling worden gebracht en/of buiten de koeling worden bewaard door Opdrachtgever. Het voorgaande geldt niet voor de periode waarin de Producten buiten de koeling zijn in verband met het laden en lossen van de betreffende Producten, op voorwaarde dat de betreffende periode niet langer is dan vijftien (15) minuten per keer. Als Opdrachtgever een beroep wenst te doen op enige garantie met betrekking tot de voedselveiligheid van Producten, is het aan Opdrachtgever om aan te tonen dat ten aanzien van de betreffende Producten aan deze voorwaarde is voldaan.

12        VRIJWARING

 • Iedere Partij vrijwaart de andere Partij en stelt deze schadeloos ter zake van eventuele vorderingen van derden en kosten (waaronder redelijke juridische kosten) met betrekking tot materiële schade, lichamelijk letsel of overlijden als gevolg van (i) opzet; (ii) bedrog; (iii) grove schuld; (iv) grove nalatigheid of (v) bewuste roekeloosheid van die Partij.
 • Opdrachtgever vrijwaart FrietHoes en stelt FrietHoes schadeloos voor alle vorderingen, sommaties, procedures, verliezen, schade en kosten ingesteld tegen of geleden door of gemaakt door FrietHoes als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
 • Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van artikel 2, vrijwaart Opdrachtgever FrietHoes en stelt FrietHoes schadeloos voor alle vorderingen, sommaties, procedures, verliezen, schade en kosten ingesteld tegen of geleden door of gemaakt door FrietHoes als gevolg van:
  • het ontbreken van enige voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vergunningen, ontheffingen en/of toewijzingen, behalve en voor zover Partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat het verkrijgen van dergelijke vergunningen, ontheffingen en/of toewijzingen de verantwoordelijkheid is van FrietHoes;
  • het feit dat Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan haar verplichting om FrietHoes volledig en juist te informeren;
  • het plaatsen van de Goederen van FrietHoes op instructie of aanwijzing van Opdrachtgever, tenzij FrietHoes op dat punt een verwijt kan worden gemaakt.

13        BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VAN FRIETHOES | VRIJWARING

 • FrietHoes is jegens Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor omzetverlies of gederfde winst, verlies van contracten of gederfde goodwill, gemiste besparingen of bedrijfsschade, (bijkomende) kosten of voor enige andere specifieke, indirecte schade, gevolgschade of puur economisch verlies. FrietHoes is evenmin aansprakelijk voor indirecte of directe schade van derden. Het voorgaande is ook van toepassing als die aansprakelijkheid voor FrietHoes voorzienbaar was, of bekend, of als FrietHoes deze had voorzien.
 • Als FrietHoes ondanks de beperkingen zoals uiteengezet in artikel 1 toch aansprakelijk zou zijn, is elke aansprakelijkheid van FrietHoes, zonder afbreuk te doen aan artikel 13.1, beperkt tot (i) directe schade; en (ii) het bedrag dat in dit geval door haar verzekeraar wordt uitbetaald, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van FrietHoes in elk geval niet het totaalbedrag te boven gaat dat FrietHoes in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van FrietHoes is gebaseerd, aan Opdrachtgever heeft gefactureerd en door Opdrachtgever tijdig aan FrietHoes is betaald.
 • Alle vorderingen van Opdrachtgever op FrietHoes vervallen twaalf (12) maanden na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten, als Opdrachtgever ten aanzien hiervan niet binnen die periode van twaalf (12) maanden een procedure aanhangig heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 2 of Partijen binnen diezelfde periode in overleg zijn gegaan over een minnelijke oplossing. Het gaat hierbij om vorderingsrechten op basis van (i) een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst; (ii) een onrechtmatige daad; en/of (iii) een andere grond.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ertoe om de aansprakelijkheid van Partijen te beperken of uit te sluiten voor schade die het gevolg is van een doen of nalaten van die Partij (of van haar directie of hoger management), indien en voor zover dat doen of nalaten kwalificeert als: (i) opzet; (ii) bedrog; (iii) grove schuld; (iv) grove nalatigheid of (v) bewuste roekeloosheid.

14        RECALL | TERUGROEPACTIE

 • Als FrietHoes het noodzakelijk acht een Product terug te roepen of anderszins een externe correctiemaatregel inzake een Product te implementeren, of als een daartoe bevoegde overheidsinstantie ten aanzien van FrietHoes en/of een dergelijk Product verzoekt om het terugroepen of anderszins implementeren van een externe correctiemaatregel, zullen FrietHoes en Opdrachtgever elkaar volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de terugroepactie of het implementatieprogramma.
 • Opdrachtgever zal het gebruik van het Product ten aanzien waarvan FrietHoes of de in artikel 1 genoemde overheidsinstantie terugroeping of implementatie van een externe correctieve handeling verlangt, onmiddellijk staken en gestaakt houden.

15        ANNULERING

 • Een Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
 • Als Opdrachtgever een Overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever gehouden om FrietHoes een annuleringsvergoeding te betalen. De hoogte van de vergoeding betreft een percentage van het door FrietHoes voor de Overeenkomst aan Opdrachtgever geoffreerde bedrag; of -indien er geen bedrag is geoffreerd- de door FrietHoes met betrekking tot de Overeenkomst verwachte omzet. Het toepasselijke percentage is afhankelijk van de termijn tussen de dag waarop de annuleringsmelding is ontvangen door FrietHoes en de (eerste) dag van het evenement waarop de Overeenkomst ziet, wordt uitgevoerd:
  Tijdstip van annulering Hoogte van de vergoeding
  Meer dan drie (3) maanden Geen vergoeding verschuldigd
  Meer dan twee (2) maanden, maar minder dan drie (3) maanden 10%
  Meer dan een (1) maand, maar minder dan twee (2) maanden 25%
  Meer veertien (14) dagen, maar minder dan een (1) maand 50%
  Meer dan zeven (7) dagen, maar minder dan veertien (14) dagen 75%
  Zeven dagen of minder 100%
 • FrietHoes zal Opdrachtgever een factuur sturen voor de annuleringsvergoeding. Artikel 3 tot en met artikel 8.9 zijn van overeenkomstige toepassing.
 • Naast de annuleringsvergoeding, is Opdrachtgever gehouden om FrietHoes te compenseren voor alle kosten die FrietHoes redelijkerwijs heeft gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst tot en met de dag waarop de annuleringsmelding is ontvangen door FrietHoes.
 • Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is FrietHoes ten allen tijde gerechtigd om een Overeenkomst te annuleren en/of de verlening van Diensten te staken. FrietHoes zal hiertoe niet zonder reden overgaan. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat een bezoekersaantal dat (veel) lager ligt dan door FrietHoes redelijkerwijs mocht worden verwacht, in ieder geval een redelijke grond is voor annulering van de Overeenkomst en/of staking van de verlening van Diensten. FrietHoes is in geval van annulering door FrietHoes niet gehouden om enige schade die Opdrachtgever daardoor lijdt of heeft geleden of nog zal lijden, te vergoeden.
 • Indien FrietHoes de Overeenkomst annuleert en/of de verlening van Diensten staakt om redenen die aan Opdrachtgever te wijten zijn, is Opdrachtgever FrietHoes een annuleringsvergoeding verschuldigd ter hoogte van dertig procent (30%) van het door FrietHoes voor de Overeenkomst aan Opdrachtgever geoffreerde bedrag; of -indien er geen bedrag is geoffreerd- de door FrietHoes met betrekking tot de Overeenkomst verwachte omzet. Een reden die aan Opdrachtgever te wijten is, is bijvoorbeeld wanneer Opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige verplichting op grond van artikel 6, in het bijzonder de informatieverplichting van artikel 1.

16        OPSCHORTING

 • Als Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, is FrietHoes gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen uit niet alleen diezelfde Overeenkomst, maar ook uit andere Overeenkomsten met Opdrachtgever.
 • Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van artikel 1, is FrietHoes gerechtigd om haar verplichting tot levering van Producten en/of Diensten uit hoofde van een of meer Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van een of meer Overeenkomsten met FrietHoes.

17        DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 • Onverminderd haar overige rechten en verplichtingen kan iedere Partij de Overeenkomst in elk van de onderstaande gevallen met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving daartoe aan de andere Partij, zonder een opzegtermijn in acht te hoeven nemen:
  • de andere Partij is opgehouden te bestaan of ontbonden of heeft de bedrijfsactiviteiten gestaakt;
  • de andere Partij is failliet is verklaard, is surséance van betaling verleend of is tot vrijwillige liquidatie overgegaan;
  • de andere Partij is wegens overmacht in de zin van artikel 19 niet in staat aan haar verplichtingen de voldoen, mits een dergelijke overmachtsituatie meer dan veertien (14) kalenderdagen duurt en Partijen ondanks goed overleg niet in staat zijn een voorlopige oplossing voor de duur van de overmacht te bereiken;
  • de andere Partij tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en, ingeval deze tekortkoming kan worden hersteld, een dergelijke tekortkoming niet binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling alsnog herstelt.
 • Beëindiging of afloop van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan eventuele rechten of rechtsmiddelen die toekomen aan – of verplichtingen of aansprakelijkheden die rusten op – Partijen per de datum van beëindiging of afloop van de Overeenkomst.
 • Bij beëindiging of afloop worden eventuele openstaande facturen van FrietHoes per onmiddellijk verschuldigd door Opdrachtgever.
 • De artikelen waarvan het voortbestaan noodzakelijk is voor de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst blijven ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst geldig en volledig van kracht.

18        WERVINGSVERBOD

 • Zonder schriftelijke toestemming van FrietHoes mag Opdrachtgever -en mogen aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen- geen werknemers of opdrachtnemers van FrietHoes direct of indirect in dienst nemen, of met deze een contractuele relatie aangaan, tenzij FrietHoes hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Dit verbod geldt tijdens de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van twaalf (12) maanden na afloop daarvan.
 • Bij iedere overtreding van het wervingsverbod is Opdrachtgever direct, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, een boete verschuldigd van tienduizend euro (EUR 10.000,=) per overtreding, zonder afbreuk te doen aan;
  • de voortdurende verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel 18;
  • de bevoegdheid van FrietHoes om in plaats daarvan of daarnaast vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade.

  19        OVERMACHT

  • In geval van overmacht, is het een Partij niet aan te rekenen als zij haar verplichtingen tegenover de andere Partij niet nakomt.
  • Overmacht is elke omstandigheid waarop een Partij geen invloed heeft, en die verhindert dat Partij haar verplichtingen (volledig) kan nakomen of die maakt dat (volledige) nakoming niet van Partij mag worden verwacht. In ieder geval de volgende omstandigheden gelden voor FrietHoes als een geval van overmacht: wanprestaties van derden waarvan FrietHoes afhankelijk is, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen, brand, waterschade, natuurgeweld, opstand en oorlog.
  • Als een Partij een beroep wil doen op overmacht, zal die Partij de andere Partij informeren over de overmachtssituatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat de situatie van overmacht is ontstaan. De betreffende Partij zal alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de overmachtssituatie voor de nakoming van de verplichtingen van de andere Partij onder de Overeenkomst, zoveel mogelijk worden beperkt.

  20        OVERDRACHT VAN RECHTEN

  • Een Partij kan en mag haar rechten op grond van een Overeenkomst niet overdragen aan een derde, tenzij de andere Partij daarvoor schriftelijk toestemming geeft. In afwijking van het voorgaande, is Friethoes gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een gelieerde onderneming.
  • Het is de bedoeling van Partijen dat aan dit artikel 20 goederenrechtelijke werking toekomt in de zin van artikel 3:83 BW.

  21        DIVERSE BEPALINGEN

  • De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Als de Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook in een andere taal worden vertaald en Partijen deze vertaling van de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren of daarnaar verwijzen, heeft in geval van strijdigheid tussen de Nederlandstalige versie en de vertaling de Nederlandstalige versie voorrang en prevaleert deze.
  • Afstand van recht door een Partij is enkel mogelijk door middel van een schriftelijke verklaring. Als een Partij enige van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.
  • De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle voorafgaande (mondelinge en schriftelijke) afspraken tussen Partijen die hierop betrekking hebben.
  • Het is de bedoeling van Partijen dat de Overeenkomst enkel schriftelijk kan worden gewijzigd. Gelet hierop, zal enkel een door alle Partijen ondertekend stuk tot bewijs kunnen dienen van een overeengekomen aanpassing van of aanvulling op de Overeenkomst.

  22        TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

   • Nederlands recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden, Offertes, de Overeenkomst, Opdrachten, de (levering van) Diensten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever.
   • Alle geschillen die voortvloeien uit ‑of samenhangen met‑ de Algemene Voorwaarden, Offertes, de Overeenkomst, Opdrachten, de (levering van) Diensten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever, zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
illustration-potato
banner image