banner image

FrietHoes Fabriek en Horeca B.V.

Algemene Voorwaarden FrietHoes Fabriek en Horeca B.V.

Wij zijn FrietHoes Fabriek en Horeca B.V. , een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76417409 (“FrietHoes”). Wij leveren dagverse, ambachtelijk bereide en onbehandelde friet aan horeca door heel Nederland.

1           DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Friethoes, welke zien op de verkoop en levering van Producten door FrietHoes.
 • Bestelling: De opdracht van Opdrachtgever aan FrietHoes tot de verkoop en levering van bepaalde Producten.
 • FrietHoes: Dat zijn wij. Zie de inleiding.
 • Offerte: Een aanbod of voorstel van FrietHoes tot de verkoop en levering van Producten.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die, vanuit zijn of haar beroep of bedrijf, bij FrietHoes een bestelling plaatst voor de verkoop en levering van Producten.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Friethoes en Opdrachtgever die ziet op de verkoop en levering van Producten door FrietHoes aan Opdrachtgever.
 • Partij(en): FrietHoes en/of Opdrachtgever.
 • Product(en): De door FrietHoes verkochte producten, in het bijzonder friet.

2           TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, Offertes, Bestellingen, de Overeenkomst, verkoop en levering van Producten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever.
 • Als Opdrachtgever zelf algemene voorwaarden gebruikt, zijn deze niet van toepassing op Offertes, Bestellingen, de Overeenkomst, verkoop en levering van Producten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever. FrietHoes kan schriftelijk akkoord gaan met het toepassen van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden.
 • Als in de Overeenkomst afspraken staan die afwijken van de Algemene Voorwaarden of van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden waarmee FrietHoes schriftelijk akkoord is gegaan, dan gaan die afwijkende afspraken voor.
 • FrietHoes mag de Algemene Voorwaarden wijzigen. Als FrietHoes de Algemene Voorwaarden wijzigt, dan gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de ingangsdatum voor alle toekomstige Offertes, Bestellingen en Overeenkomsten.
 • Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig is, blijven de overige bepalingen wel volledig gelden. De niet-geldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die wel geldig is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-geldige bepaling.

3           DE OVEREENKOMST TUSSEN FRIETHOES EN OPDRACHTGEVER

 • FrietHoes levert Producten aan Opdrachtgever op basis van een of meer Overeenkomsten.
 • De Overeenkomst bestaat uit een orderbevestiging en deze Algemene Voorwaarden. In de orderbevestiging kunnen afspraken zijn opgenomen over de duur, de tarieven en betaalvoorwaarden.
 • Elke Offerte is geheel vrijblijvend. Dit geldt ook als een termijn voor aanvaarding is genoemd in de Offerte. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is genoemd in de Offerte, vervalt de Offerte binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van de betreffende Offerte.
 • FrietHoes is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van een Offerte. Ook is FrietHoes niet gebonden aan een gedeeltelijke aanvaarding van een Offerte door Opdrachtgever.
 • Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  • FrietHoes de orderbevestiging retour stuurt aan Opdrachtgever; of, als dit eerder is
  • FrietHoes met de uitvoering van de Overeenkomst begint op verzoek van Opdrachtgever.

  4           TARIEVEN

  • Alle door FrietHoes gehanteerde tarieven zijn in euro en exclusief eventuele bestaande of toekomstige belastingen, tarieven, heffingen, rechten, aanslagen of andere kosten die van toepassing zijn op de Producten.
  • Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, en bijvoorbeeld voor een bepaalde periode een vast tarief of een afnamestaffel hebben afgesproken, is FrietHoes ten allen tijde gerechtigd om de door haar gehanteerde tarieven eenzijdig te wijzigen. Als FrietHoes de tarieven wijzigt, dan gelden de gewijzigde tarieven vanaf de ingangsdatum voor alle toekomstige Offertes, Bestellingen en Overeenkomsten.

  5           LEVERING

  • Producten worden door FrietHoes aan Opdrachtgever geleverd conform Incoterm Free Carrier te Haarlem, Nederland (op basis van de dan geldende versie van de Incoterms). Voor de volledigheid: als FrietHoes het transport van de Producten op verzoek van Opdrachtgever naar een door Opdrachtgever gespecificeerde locatie verzorgt, is dat transport voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft FrietHoes het recht de Overeenkomst in delen uit te voeren.
  • FrietHoes zegt de leveringsdatum of -termijn toe op basis van de informatie dan bekend bij FrietHoes. Alle leveringsdata of -termijnen zijn dan ook indicatief en moeten worden beschouwd als streefdata of -termijnen. FrietHoes zal zich evenwel in redelijkheid inspannen om aan de gewenste leveringsplanning van Opdrachtgever te voldoen.
  • Als FrietHoes verwacht redelijkerwijs niet in staat te zijn de toegezegde leveringsdatum of -tijdstip te halen, zal FrietHoes Opdrachtgever daar zonder onnodige vertraging van in kennis stellen. Opdrachtgever en FrietHoes zullen dan zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een oplossing.
  • Friethoes is niet in verzuim als gevolg van het enkele feit dat een opgegeven of overeengekomen leverdatum of levertermijn is overschreden of waarschijnlijk zal worden overschreden. Als FrietHoes niet aan een leverdatum of levertermijn voldoet, zal Opdrachtgever FrietHoes daarvan schriftelijk in kennis stellen en FrietHoes een redelijke termijn verlenen om alsnog te leveren. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
  • Opdrachtgever heeft niet het recht de levering van de Producten te weigeren omdat de levering van de Producten is of zal zijn vertraagd.
  • Als Opdrachtgever de tijdige levering van Producten op enigerlei wijze belemmert, zal Opdrachtgever alle kosten en verliezen als gevolg daarvan dragen.

  6           INSPECTIE | RETOURNERING

  • Opdrachtgever zal de Producten binnen één (1) werkdag na levering in overeenstemming met artikel 5 inspecteren en controleren of de Producten conform de Overeenkomst zijn. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat de Producten niet conform de Overeenkomst zijn, zal Opdrachtgever FrietHoes binnen drie (3) werkdagen na levering daarvan in kennis stellen. Als FrietHoes een dergelijke kennisgeving niet, of niet tijdig heeft ontvangen, worden de Producten geacht conform de Overeenkomst en door Opdrachtgever aanvaard te zijn.
  • In geval van een klacht, dient Opdrachtgever de betreffende Producten afgezonderd te houden ten behoeve van nader onderzoek door FrietHoes; en FrietHoes daartoe desgewenst de gelegenheid te geven.
  • Indien FrietHoes, na ontvangst van een kennisgeving van Opdrachtgever dat Producten non-conform zijn en -desgewenst- na nader onderzoek van de betreffende Producten, bepaalt dat:
   • een Product niet-conform is en een dergelijke non-conformiteit toerekenbaar is aan FrietHoes zal FrietHoes, geheel ter eigen beoordeling en keuze van FrietHoes, dergelijke Producten herstellen of vervangen of Opdrachtgever de koopprijs van de Producten terugbetalen;
   • er een tekort of afwijking in de geleverde Producten is en een dergelijk tekort of dergelijke afwijking toerekenbaar is aan FrietHoes, zal FrietHoes dit herstellen door voor eigen rekening, naargelang van toepassing, aanvullende of vervangende Producten te leveren.
   • Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat in deze branche sprake kan zijn van geringe afwijkingen en verschillen in kwaliteit en hoeveelheid, waarbij een afwijking tot 10% van het aantal geleverde Producten acceptabel en gebruikelijk is. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat bij dergelijke gebruikelijke afwijkingen en verschillen geen sprake zal zijn van non-conformiteit van de Producten.

   7           EIGENDOMSVOORBEHOUD

   • Het risico van verlies of diefstal van of schade aan Producten gaat bij levering overeenkomstig artikel 5 over op Opdrachtgever, en dergelijke Producten zijn vanaf dat moment voor risico van Opdrachtgever.
   • Onverminderd het vorenstaande, behoudt Friethoes de volledige eigendom van de Producten tot Opdrachtgever alle facturen van FrietHoes en alle andere vorderingen van FrietHoes op Opdrachtgever met betrekking tot de Overeenkomst, zoals rente, incassokosten en andere juridische kosten, volledig heeft voldaan.
   • Totdat Friethoes de volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, zal Opdrachtgever:
    • uitsluitend gerechtigd zijn tot het gebruik of de verkoop van de Producten voor zover dit vereist is in de normale bedrijfsvoering van Opdrachtgever;
    • op eerste verzoek daartoe van FrietHoes, FrietHoes een stil pandrecht verlenen op de Producten ten behoeve van alle bestaande en toekomstige vorderingen van FrietHoes op Opdrachtgever;
    • niet gerechtigd zijn om een pandrecht op de Producten te verlenen aan een derde, ongeacht of het een vuistpand of stil pandrecht betreft, of de Producten op enige andere wijze ten behoeve van derden met een zekerheidsrecht te bezwaren;
    • de Producten afdoende verzekeren;
    • de Producten van FrietHoes afgezonderd houden van andere producten;
    • Friethoes onmiddellijk informeren over enige vordering van derde die van invloed kan zijn op de Producten of de rechten van FrietHoes daarop;
    • op het moment dat een derde beslag legt op de Producten of deze Producten in bezitneemt, deze derde onmiddellijk informeren dat de Producten eigendom zijn van FrietHoes;
    • voor zover mogelijk, het eigendomsrecht van FrietHoes verdedigen en derden weerhouden van beslaglegging op of inbezitneming van de Producten;
    • Friethoes toegang verlenen tot de Producten, en FrietHoes toestaan de Producten in bezit te nemen op eerste verzoek van FrietHoes daartoe.

    8           BETALING | BETAALTERMIJNEN

    • FrietHoes stuurt Opdrachtgever wekelijks een factuur voor de Producten die FrietHoes op grond van een of meerdere Overeenkomsten heeft geleverd aan Opdrachtgever in de voorgaande week. De factuur voor de betreffende Producten wordt aan het begin van de week aan Opdrachtgever verstuurd.
    • Tenzij anders afgesproken tussen Partijen, worden alle facturen per e-mail verstuurd naar een door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Elke factuur bevat een specificatie met betrekking tot de Overeenkomst(en) of delen daarvan waarop de factuur ziet.
    • FrietHoes is gerechtigd om een aanbetaling te vragen van Opdrachtgever.
    • Opdrachtgever moet elke factuur van FrietHoes binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum betalen.
    • Als Opdrachtgever een klacht heeft over een factuur van FrietHoes, moet Opdrachtgever dit binnen de betalingstermijn schriftelijk bij FrietHoes melden.
    • Als de betalingstermijn is verstreken en de factuur nog niet door Opdrachtgever is betaald, en Opdrachtgever ook niet heeft geklaagd over die factuur, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan aan FrietHoes de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
    • Als FrietHoes kosten maakt voor de invordering en inning van de niet op tijd van Opdrachtgever ontvangen betalingen, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen die kosten voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,=) per onbetaalde factuur.
    • FrietHoes mag van Opdrachtgever altijd zekerheidsstelling verlangen voor alles wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst verschuldigd zal zijn aan FrietHoes.
    • Opdrachtgever mag een factuur niet verrekenen of (gedeeltelijk) inhouden. Het recht van Opdrachtgever om betaling van een factuur op te schorten, is beperkt tot het deel van de factuur dat Opdrachtgever te goeder trouw heeft betwist binnen de betalingstermijn.
    • Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan Friethoes te verrekenen met een eventuele vordering op FrietHoes.

    9           GEHEIMHOUDING

    • Vertrouwelijke of niet-openbare gegevens of informatie van FrietHoes of informatie betreffende aangelegenheden of bedrijfsactiviteiten van Friethoes of haar gelieerde ondernemingen en door of namens FrietHoes aan Opdrachtgever worden meegedeeld, waaronder maar niet beperkt tot tariefafspraken, mogen door Opdrachtgever alleen worden gebruikt: (i) in het kader van diens betrekkingen met FrietHoes of haar dochterondernemingen en de aankoop van Producten van FrietHoes, of (ii) in een geschillenbeslechtingsprocedure, voor de bevoegde bemiddelaar, rechter of het bevoegde arbitragegerecht voor zover dit noodzakelijk is om diens rechten ingevolge de Overeenkomst af te dwingen. Elk ander gebruik van dergelijke vertrouwelijke of niet-openbare gegevens is uitdrukkelijk verboden.

    10        INTELLECTUEEL EIGENDOM

    • Door FrietHoes aan Opdrachtgever verkochte en geleverde Producten kunnen technologie bevatten waarop FrietHoes’ intellectuele eigendomsrechten rusten in de breedste zin van het woord. Het bepaalde in de Overeenkomst kan niet worden uitgelegd als verkoop van dergelijke technologie en/of dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever en/of enigerlei vorm van licentieverlening op dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever anders dan voor het gebruik en de (weder) verkoop van dergelijke Producten door Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich om geen enkel Product direct of indirect te zullen nabouwen of reproduceren en niet te zullen proberen om in of in verband met het Product gebruikte handelsgeheimen of knowhow te achterhalen.

    11        BEPERKTE GARANTIES | VOEDSELVEILIGHEID

    • Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 4, garandeert FrietHoes dat de aan Opdrachtgever geleverde Producten bij levering aan Opdrachtgever in overeenstemming zullen zijn met de Overeenkomst, de daarin vermelde specificaties, en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
    • Ten aanzien van door FrietHoes of aan haar gelieerde ondernemingen vervaardigde Producten verleent FrietHoes Opdrachtgever een garantie overeenkomstig de geldende garantieverklaring, welke garantieverklaring door Friethoes aan Opdrachtgever zal worden verstrekt en welke garantieverklaring periodiek door FrietHoes kan worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging zal gelden voor alle op de ingangsdatum van de wijziging nog niet door FrietHoes aanvaarde Bestellingen.
    • Behalve voor zover in de Overeenkomst en/of de toepasselijke garantiebepalingen anders is vermeld, wijst Friethoes elke garantie van enigerlei aard met betrekking tot een Product uitdrukkelijk van de hand.
    • Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ertoe de dwingendrechtelijke verplichtingen van Friethoes waar het gaat om de voedselveiligheid van de Producten, in het bijzonder de dwingendrechtelijke verplichtingen van FrietHoes op grond van de Warenwet, te beperken of uit te sluiten.
    • Iedere garantie van FrietHoes ten aanzien van de voedselveiligheid van Producten vervalt op het moment dat de Producten buiten de koeling worden gebracht en/of buiten de koeling worden bewaard door Opdrachtgever. Het voorgaande geldt niet voor de periode waarin de Producten buiten de koeling zijn in verband met het laden en lossen van de betreffende Producten, op voorwaarde dat de betreffende periode niet langer is dan vijftien (15) minuten per keer. Als Opdrachtgever een beroep wenst te doen op enige garantie met betrekking tot de voedselveiligheid van Producten, is het aan Opdrachtgever om aan te tonen dat ten aanzien van de betreffende Producten aan deze voorwaarde is voldaan.

    12        VRIJWARING

    • Iedere Partij vrijwaart de andere Partij en stelt deze schadeloos ter zake van eventuele vorderingen van derden en kosten (waaronder redelijke juridische kosten) met betrekking tot materiële schade, lichamelijk letsel of overlijden als gevolg van de grove nalatigheid, grove schuld of bewuste roekeloosheid van die Partij.
    • Opdrachtgever vrijwaart FrietHoes en stelt FrietHoes schadeloos voor alle vorderingen, sommaties, procedures, verliezen, schade en kosten ingesteld tegen of geleden door of gemaakt door Friethoes als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

    13        BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VAN FRIETHOES

    • FrietHoes is jegens Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor omzetverlies of gederfde winst, verlies van contracten of gederfde goodwill, gemiste besparingen of bedrijfsschade, (bijkomende) kosten of voor enige andere specifieke, indirecte schade, gevolgschade of puur economisch verlies. FrietHoes is evenmin aansprakelijk voor indirecte of directe schade van derden. Het voorgaande is ook van toepassing als die aansprakelijkheid voor FrietHoes voorzienbaar was, of bekend, of als Friethoes deze had voorzien.
    • Als Friethoes ondanks de beperkingen zoals uiteengezet in artikel 1 toch aansprakelijk zou zijn jegens Opdrachtgever, is elke aansprakelijkheid van Friethoes, zonder afbreuk te doen aan artikel 13.4, beperkt tot (i) directe schade; en (ii) het bedrag dat in dit geval door haar verzekeraar wordt uitbetaald, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van FrietHoes in elk geval niet het totaalbedrag te boven gaat dat Friethoes in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van FrietHoes is gebaseerd, aan Opdrachtgever heeft gefactureerd en door Opdrachtgever tijdig aan FrietHoes is betaald.
    • Alle vorderingen van Opdrachtgever op FrietHoes vervallen twaalf (12) maanden na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten, als Opdrachtgever ten aanzien hiervan niet binnen die periode van twaalf (12) maanden een procedure aanhangig heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 2 of Partijen binnen diezelfde periode in overleg zijn gegaan over een minnelijke oplossing. Het gaat hierbij om vorderingsrechten op basis van (i) een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst; (ii) een onrechtmatige daad; en/of (iii) een andere grond.
    • Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ertoe om de aansprakelijkheid van Partijen te beperken of uit te sluiten voor schade die het gevolg is van een doen of nalaten van die Partij (of van haar directie of hoger management), indien en voor zover dat doen of nalaten kwalificeert als: (i) opzet; (ii) bedrog; (iii) grove schuld; of (iv) grove nalatigheid.

    14        RECALL | TERUGROEPACTIE

    • Als FrietHoes het noodzakelijk acht een Product terug te roepen of anderszins een externe correctiemaatregel inzake een Product te implementeren, of als een daartoe bevoegde overheidsinstantie ten aanzien van FrietHoes en/of een dergelijk Product verzoekt om het terugroepen of anderszins implementeren van een externe correctiemaatregel, zullen FrietHoes en Opdrachtgever elkaar volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de terugroepactie of het implementatieprogramma.
    • Opdrachtgever zal het gebruik van het Product ten aanzien waarvan FrietHoes of de in artikel 1 genoemde overheidsinstantie terugroeping of implementatie van een externe correctieve handeling verlangt, onmiddellijk staken en gestaakt houden.

    15        ANNULERING

    • Tenzij Partijen anders hebben afgesproken, kan een Overeenkomst met betrekking tot de verkoop en levering van een Product niet worden geannuleerd.

    16        OPSCHORTING

    • Als Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, is FrietHoes gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen uit niet alleen diezelfde Overeenkomst, maar ook uit andere Overeenkomsten met Opdrachtgever.
    • Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van artikel 1, is FrietHoes gerechtigd om haar verplichting tot levering van Producten uit hoofde van een of meer Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van een of meer Overeenkomsten met Friethoes.

    17        DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

    • Onverminderd haar overige rechten en verplichtingen kan iedere Partij de Overeenkomst in elk van de onderstaande gevallen met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving daartoe aan de andere Partij, zonder een opzegtermijn in acht te hoeven nemen:
     • de andere Partij is opgehouden te bestaan of ontbonden of heeft de bedrijfsactiviteiten gestaakt;
     • de andere Partij is failliet is verklaard, is surséance van betaling verleend of is tot vrijwillige liquidatie overgegaan;
     • de andere Partij is wegens overmacht in de zin van artikel 18 niet in staat aan haar verplichtingen de voldoen, mits een dergelijke overmachtsituatie meer dan dertig (30) kalenderdagen duurt en Partijen ondanks goed overleg niet in staat zijn een voorlopige oplossing voor de duur van de overmacht te bereiken;
     • de andere Partij tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en, ingeval deze tekortkoming kan worden hersteld, een dergelijke tekortkoming niet binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling alsnog herstelt.
     • Beëindiging of afloop van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan eventuele rechten of rechtsmiddelen die toekomen aan – of verplichtingen of aansprakelijkheden die rusten op – Partijen per de datum van beëindiging of afloop van de Overeenkomst.
     • Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst worden eventuele openstaande facturen van FrietHoes per onmiddellijk verschuldigd door Opdrachtgever.
     • De artikelen waarvan het voortbestaan noodzakelijk is voor de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst blijven ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst geldig en volledig van kracht.

     18        OVERMACHT

     • In geval van overmacht, is het een Partij niet aan te rekenen als zij haar verplichtingen tegenover de andere Partij niet nakomt.
     • Overmacht is elke omstandigheid waarop een Partij geen invloed heeft, en die verhindert dat Partij haar verplichtingen (volledig) kan nakomen of die maakt dat (volledige) nakoming niet van Partij mag worden verwacht. In ieder geval de volgende omstandigheden gelden voor FrietHoes als een geval van overmacht: wanprestaties van derden waarvan FrietHoes afhankelijk is, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen, brand, waterschade, natuurgeweld, opstand en oorlog.
     • Als een Partij een beroep wil doen op overmacht, zal die Partij de andere Partij informeren over de overmachtssituatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat de situatie van overmacht is ontstaan. De betreffende Partij zal alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de overmachtssituatie voor de nakoming van de verplichtingen van de andere Partij onder de Overeenkomst, zoveel mogelijk worden beperkt.

     19        OVERDRACHT VAN RECHTEN

     • Een Partij kan en mag haar rechten op grond van een Overeenkomst niet overdragen aan een derde, tenzij de andere Partij daarvoor schriftelijk toestemming geeft. In afwijking van het voorgaande, is Friethoes gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een gelieerde onderneming.
     • Het is de bedoeling van Partijen dat aan dit artikel 19 goederenrechtelijke werking toekomt in de zin van artikel 3:83 BW.

     20        DIVERSE BEPALINGEN

     • De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Als de Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook in een andere taal worden vertaald en Partijen deze vertaling van de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren of daarnaar verwijzen, heeft in geval van strijdigheid tussen de Nederlandstalige versie en de vertaling de Nederlandstalige versie voorrang en prevaleert deze.
     • Afstand van recht door een Partij is enkel mogelijk door middel van een schriftelijke verklaring. Als een Partij enige van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.
     • Het is de bedoeling van Partijen dat de Overeenkomst enkel schriftelijk kan worden gewijzigd. Gelet hierop, zal enkel een door alle Partijen ondertekend stuk tot bewijs kunnen dienen van een overeengekomen aanpassing van of aanvulling op de Overeenkomst.

     21        TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

     • Nederlands recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden, Offertes, de Overeenkomst, Bestellingen, verkoop en levering van Producten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever.
     • Alle geschillen die voortvloeien uit ‑of samenhangen met‑ de Algemene Voorwaarden, Offertes, de Overeenkomst, Bestellingen, verkoop en levering van Producten of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FrietHoes en Opdrachtgever, zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
illustration-potato
banner image